คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วเพื่อทำให้เนื้อความมีความสละสลวยยิ่งขึ้น

       ชนิดของคำสรรพนาม
            คำสรรพนามแบ่งได้ 6 ชนิด คือ

1. บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง

บุรุษที่ 1เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด
บุรุษที่ 2 บุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย
บุรุษที่ 3เป็นบุรุษสรรพนามที่เราพูดถึงหรือผูพูดกล่าวถึง

2. ประพันธสรรพนาม ใช้เชื่อมประโยค ทำหน้าที่แทนคำนาม หรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า ให้ประโยค 2 ประโยคมีความเชื่อมกัน
3. วิภาคสรรพนาม ใช้แทนนามหรือสรรพนามที่แยกออกเป็นส่วนๆหรือเป็นคนๆหรือพวก
4. นิยมสรรพนาม ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจง หรือบอกความใกล้ไกล ที่เป็นระยะทางให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน
5. อนิยมสรรพนาม ใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไป
6. ปฤจฉาสรรพนาม ใช้แทนนามที่มีเรื้อความเป็นคำถาม