คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำ เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความ หรือข้อความให้สละสลวย

คำสันธานมี 4 ชนิด คือ

1. เชื่อมใจความที่คล้อยตามกัน ได้แก่คำว่า กับ และ , ทั้ง… และ , ทั้ง… ก็ , ครั้น… ก็ , ครั้น… จึง , พอ… ก็

2. เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน ได้แก่คำว่า แต่ , แต่ว่า , ถึง… ก็ , กว่า… ก็

3. เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่คำว่า จึง , เพราะ… จึง , เพราะฉะนั้น… จึง

4. เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คำว่า หรือ หรือไม่ก็ , ไม่เช่นนั้น ,มิฉะนั้น