คำไทยแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าืที่ที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้เรื่องลักษณะของคำไทยเพื่อสร้างเป็นกลุ่มคำและประดยคเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

นางสาวนุรีซา มะลี นักศึกษาชั้น ปวส.2/1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E-mail : nuda_3@hotmail.com , phone : 087-2996005

Web Design Factory
Free Web Counters
Free Web Hosting